lauantai 13. helmikuuta 2016

Toimivan ohjelmointimateriaalin luominen ei olekaan niin yksinkertaista...

Ohjelmointia osaavan ihmisen on lähes mahdotonta laskeutua aloittelijan tasolle. Tämä tuli selväksi monesta palautteesta, joita sain Koodiaapinen MOOC - betan myötä. Toisaalta ohjelmointimateriaalia ei pysty tekemään ellei osaa ohjelmoida sujuvasti. Tämä on mielenkiintoinen rakenteellinen ongelma, jonka jokainen ohjelmointimateriaaleja kehittelevä henkilö joutuu kohtaamaan. Tässä projektissa tähän ongelmaan on pureuduttu kahdellakin tavalla: materiaalia testataan oikeilla oppilailla ja opettajilla (myös alottelijoilla) ja materiaalia käytetään Koodiaapinen MOOC:ssa opettajien kouluttamiseen (myös aloittelijoiden). Racket-iskuryhmän sekä MOOC-viikkopalautteen voimin,  virheistä oppimalla ja työtä tekemällä, materiaali saadaan pikkuhiljaa vietyä lähemmäs aloittelijan tasoa.

Koska tiesin jo ennen materiaalin tekemistä, että se ei tule olemaan heti aivan täydellistä,  projektisuunnitelmassa tämä kevät on varattu materiaalin "viimeistelyyn". Tämän blogikirjoituksen on tarkoitus kirkastaa ajatusta siitä miten ja mihin suuntaan sitä pitää muovata.

Rakenne

Koodausta kouluun materiaalin rakenne, jako oppilaan tehtäviin, koodarin käsikirjaan sekä opettajan oppaaseen on toimiva. On hyvä, että on olemassa Koodarin käsikirja, josta löytää helposti tarvitsemansa tiedon, ja joka muuttuu hitaasti. Koska samaa tietoa tarvitaan monessa tehtävässä, teorian on järkevämpää linkittää tehtäviin oikea sivu Koodarin käsikirjasta kuin kirjoittaa samaa asiaa moneenkertaan. Oppilaan tehtävät osion tarkoitus oli alunperin esitellä tehtäväideoita ja pohjia niin, että opettajat voisivat niiden avulla kehittää itse lisää harjoituksia. Sen on toimittava aluksi myös "täydellisenä" materiaalipankkina niille opettajille, jotka aloittelevat ja joilla ei ole aikaa tai taitoa luoda omia tehtäviä. Tämän materiaalipankin tarkoitus ei ole jatkossakaan sisältää "kaikkia mahdollisia tehtäviä", koska niitä on rajattomasti. Opettajan opas sisältää opettajaa kiinnostavaa taustatietoa mm. tavoitteista, linkit materiaaliin liittyviin opetusvideoihin sekä erimerkkiratkaisut kaikkiin tehtäviin. Eliademy on sinänsä toimiva järjestelmä materiaalin tallentamiseen vaikkakin se on usein melko hidas. Tämä rakenne tullaan siis säilyttämään jatkossakin.Etenemisjärjestys ja tehtävien vaikeustaso

Lausekielinen ohjelmointi on vaativaa sen takia, että yksinkertaistenkin ongelmien ratkaisu vaatii tietyn minimityökalupakin. Oppija ei kuitenkaan pysty ottamaan vastaan määräänsä enempää tietoa kerralla, joten asioita pitäisi opetella yksi kerrallaan. Syksyn materiaali oli jaoteltu näin:

Alkeet: Peruslaskut
 • DrRacket/WeSchemen käyttö, Racketin syntaksi
 • peruslaskulausekkeet lukuarvoilla, evaluointi, laskujärjestys (lausekkeiden yhdistäminen)
Alkeet: Kuvat
 • peruskuvat, kuvien yhdistäminen (lausekkeiden yhdistäminen), debuggaaminen
 • kirjaston käyttäminen (2htdp/image)
 • määrittelyt (define)
Alkeet : BONUS
 • Racket turtle - perusteet
Perusteet: Funktiot
 • funktion määritteleminen
 • ongelman jakaminen useampaan funktioon
 • funktion suunnitteluportaat menetelmä ml. check-expect ja stub
Perusteet: Totuusarvot ja ehtolause
 • totuusarvot, vertailuoperaattorit, predikaatit, ehtolause, valintalause, Boolean operaattorit
Perusteet: Sovellukset
 • käyttäjän syötteen tutkiminen (display-read)
 • animate ja big-bang (2htdp/universe)
Jatko: Silmukat
 • silmukat higer order funktioiden avulla (map, foldl)
 • random
 • Racket Turtle - jatko
Järjestys oli sinänsä looginen funktiot-logiikka-silmukat mutta ongelmaksi tuli se, että yhdessä aiheessa mentiin jo hyvin vaikeisiinkin tehtäviin, "oppitunnilla" tuli aivan liikaa asiaa ja oli myös vaikea keksiä mielekkäitä tehtäviä, joissa tarvitaan vain ja ainoastaa funktioita (ei logiikkaa). Materiaali pitäisi siis rakentaa niin, että eri osa-alueita: funktiot ja muuttujat (abstraktio), konditionaalinen logiikka (algorimit, ehtolause, Boolean logiikka), toistorakenteet (algoritmit, rekursio, higher order funktiot) sekä hyvät ohjelmointikäytänteet (testaus, suunnittelu, ongelman jakaminen osiin) tulisivat rintarinnan ja etenisivät alkeellisemmista rakenteita ja käytänteistä vaativampiin. Eli ensin opitaan ratkaisemaan ongelmia hieman alkeellisemmilla työkaluilla, myöhemmin ehkä nähdään jotain hieman monimutkaisempaa mutta tehokkaampaa.
Sen lisäksi, että asiat tuodaan oppilaalle pienissä paloissa, tämän tutkimuksen mukaan ne kannattaisi tuoda käyttöön kolmiportaisen kaavan kautta asteittain (use-modify-create):
 1. käyttäminen (käytetään valmista funktiota esim. 2htdp/image kirjastoa)
 2. muokkaaminen (muokataan valmiin funktion koodi tekemään jotain muuta)
 3. luominen (tehdään täysin oma funktio)
Tehtävien etenemisjärjestykseen vaikuttaa omalta osaltaan juuri valmistumaisillaan oleva Tampereen seudullinen OPS. OPS luonnoksessa 7. luokalla harjoitellaan peruslaskulausekkeita tai kuvien piirtämistä sekä ehtolauseen käyttöä. Koodausta kouluun materiaalin "alkeet" osio soveltuukin jo sellaisenaan hyvin 7. luokan OPS sisältöihin mutta siitä puuttuvat vielä yksinkertaiset tehtävät, joilla tutustutaan totuusarvoihin sekä ehtolauseisiin. 8. luokalla OPS vaatii ratkomaan ongelmia algoritmien avulla (esim. pelien tai animaatioiden muodossa), mikä vastaa Koodauta kouluun "perusteet" osiota, kunhan siihen lisätään harjoituksia rekursiivisista funktioista. 9. luokalle OPS sijoittaa funktioiden ja muuttujien käytön sekä ongelman ratkaisemiseen osissa. Tähän yhteyteen sopisivat Koodausta kouluun materiaalin tehtävät, joissa kirjoitetaan itse omia funktioita/apufunktioita ja käydään läpi funktion suunnitteluportaat menetelmä.

Kun lähdin ohjelmointia opettamaan, pedagoginen ajatteluni tukeutui siihen, että "kopioimalla" (esim. kirjasta tai tutoriaalista koodirivejä) ei voi oppia ohjelmointia. Käytäntö on kuitenkin näyttänyt, että ensimmäinen vaihe lausekielisen ohjelmoinnin oppimisessa on se, että ensin kopioidaan jotain, vaikkapa seurataan MOOC:in vetäjän tutoriaalivideota ja koodataan samalla tai seurataan opettajan esimerkkiä luokassa ja koodataan samalla. Tässä ei vielä tapahdu varsinaista asian syväoppimista, vain se on tapa tutustua uuteen rakenteeseen tai menetelmään. Tämän jälkeen asiaa harjoitellaan tarkasti rajattujen tehtävien avulla, sellaisten joissa ongelma on valmiiksi muotoiltu ja ratkaiseminen on melko suoraa koodin kirjoittamista, tarvittavat tiedot on annettu ja  käytetään niitä rakenteita tai menetelmiä, joita on juuri tutustuttu. Viimeinen taso, jossa varsinainen asia ymmärretään on avoin tehtävä, jossa keksitään itse ongelma ja muotoillaan sille ratkaisu tai jatketaan koodia tekemään sellaista mitä ei ole valmiiksi määritelty.     

Melkoinen määrä siis asiaa... Tämä ei tarkoita, että kaikkien oppilaiden ja kaikkien ryhmien olisi käytävä aina kaikki tämä. Tämä on vain polku, jonka avulla materiaali rakennetaan etenemään loogisesti sille tasolle asti, johon tämän materiaalin puitteissa on järkevää edetä. Oppilaiden kanssa tehdään se, mihin kyseinen ryhmä kykenee. Materiaalin on joustettava joka suuntaan.


Opiskeltavien asiakokonaisuuksien portaittainen jako 

Funktiot ja muuttujat:
 1. valmiiden funktioiden käyttäminen a) Racket BSL, b) kirjasto
 2. globaalin muuttujan määrittely (define)
 3. funktion käsite, funktion määritteleminen, valmiin funktiorungon täydentäminen tekemään haluttu asia (stub valmiina)
 4. funktion testaaminen interaktioikkunasta
 5. funktion parametrien nimien keksiminen (stub vain osittain valmiina)
 6. funktion toiminnallisuuden jakaminen kahteen eri funktioon (funktio kutsuu toista, valmista funktiota)
 7. funktion testaamisen automatisointi check-expectin avulla
 8. funktion toiminnan suunnittelu ennen koodaamista check-expect:ien avulla
 9. kokonaan oman funktion suunnittelu analysoimalla muuttujat ja vakiot, stub:in kirjoittaminen, check-expectien kirjoittaminen
 10. uuden toiminnallisuuden jakaminen omiin osafunktioihin
 11. funktion sisäiset muuttujat (let)
 12. inline funktiot (lambda)
 13. call-back funktiot
Konditionaalinen logiikka:
 1. tutustuminen totuusarvoihin true/false
 2. vertailuoperaattorit (<, >, <=, >=, =)
 3. predikaatit eli funktiot jotka palauttavat totuusarvoja (number?, positive?)
 4. ehtolause (if)
 5. sisäkkäiset ehtolauseet
 6. Boolean operaattorit (and, or, not)
 7. valintalause (cond) 
Toistorakenteet:
 1. käytetään kirjaston toteuttamaa toistorakennetta (Racket Turtle repeat)
 2. tehdään funktio, joka kutsuu itse itseään ilman lopetusehtoa (funktiolla sivuvaikutuksia)
 3. lisätään silmukalle lopetusehto parametrin avulla
 4. parametrin käyttäminen silmukan tilan tallentamiseen 
 5. listan iterointi rekursiivisesti
 6. listan iterointi higer order funktioiden avulla
Tietorakenteet:
 1. tietotyypit a) luku, merkkijono, b) kuva, c) totuusarvo
 2. listan käyttäminen staattisena parametrina (Racket turtle, display-read)
 3. listan käyttäminen dynaamisesti tallentamiseen (lisääminen, poistaminen, member?)
 4. tietueen käyttö
Hyvät ohjelmointikäytänteet:
 1. muuttujien ja funktioiden nimeäminen kuvaavasti
 2. vakioarvojen määrittely muuttujan avulla (single control point, turhan toiston välttäminen)
 3. funktio tekee vain yhden asian (modulaarisuus, ei toisteta turhaan)
 4. funktion testien jättäminen koodiin (check-expect)
 5. käytetään funktioita aina kuin mahdollista (uudelleen käytettävyys, testattavuus)
 6. koodin testattavuus (keskitetään sivuvaikutukset yhteen paikkaan, muu toiminta funktioihin)
Automatisointiajattelu:
 1. ongelman jakaminen osiin ja ratkaiseminen pala kerrallaan
 2. toistuvien rakenteiden huomaaminen (patterns)
 3. yksittäinen ratkaisun yleistetäminen (abstraktio)
 4. vaiheettaisten ohjeiden laatiminen ongelman ratkaisemiseksi (algoritmi) 
Nämä jaetaan kevään ainaka oppitunteihin (6 kpl) sekä BONUS tunteihin (3 kpl). BONUS tunnit sisältävät oppilaiden kannalta ehkä mukavimmat sovellukset (Turtle, animaatio, pelit). Viimeinen extra-osio tulee sisältämään materiaalia lähinnä kerhoille ja valinnaisaineena kurssia suorittaville.

Uusi tuntijako  

Tehtäväsetit pyritään rakentamaan niin, että 3 ensimmäistä tehtävää ovat helpohkoja suoraviivaisia tehtäviä, joiden tekeminen riittää asian perustasoiseen hallintaan. Tehtävissä voi olla mukana myös ns. lisähaaste nopeimmille (saman tiedoston lopussa). Tämän lisäksi on tarjoalla 3 haastavampaa tehtävää, nopeammille oppilaille tai sellaisille ryhmille, joiden lähtötaso on korkeampi tai joilla on enemmän aikaa käytettävänä ohjelmointiin (esim. painotusluokat tai valinnaisaineet).

Tässä vielä hahmotelma eri osa-alueiden jakautumisesta eri vuosiluokille:


Videot

Opettajan materiaalia sekä Koodiaapinen MOOC:ia varten tekemäni ohjelmointivideot ovat olleet käytössä myös oppitunneilla vaikka niitä ei ole tehty, eikä suunniteltu oppilaiden käyttöön. Videoita saa toki käyttää tunneilla, jos ei koe niitä liian pitkä piimäisiksi. Tavoitteenani olisi tehdä lyhyempiä  oppitunnille sopivampia opetusvideoita keskeisimmistä teorian kohdista, tosin tällä hetkellä tämä näyttäisi jäävän seuraavaan syksyyn... Näiden videoiden tarkoitus olisi selventää järjestelmän toimintaa ilman koodia, eli kirkastaa sitä mitä konepellin alla pyörii eli auttaa opiskelijaa muodostamaan selkeämpi "notional machine" kaiken tauhkan alta. Lisää tämän "käsitteellisen koneen" merkityksestä automatisointiajattelun synnyssä löytyy täältä.

Näiden suuntaviivojen myötä alkaa tehtävien uudelleen muotoilu sekä järjestäminen. Myös kevään MOOC seuraa tätä uutta jakoa. Katsotaan millaista palautetta nyt saadaan. 

perjantai 5. helmikuuta 2016

Racket - osio Koodiaapinen MOOC (beta)

Vedin Koodiaapinen MOOC:in Racket osuuden viime syksynä. Toimiminen MOOC-opettajana oli hieno kokemus, mutta näin jälkikäteen ajateltuna, aivan liian suuri ponnistus yhdelle ihmiselle. Koska olin vasta kehittelemässä Racket-opetusmateriaalia, kurssin alkaessa valmiina oli vasta ensimmäisen viikon materiaali ja näin ollen jouduin kehittelemään kurssimateriaalit (videot, tehtävät, Power Pointit, nettisivuston) sitä mukaa kun kurssi eteni. Tämä ei ollut paras mahdollinen tilanne luoda toimiva kurssimateriaali, mutta pienistä aikatauluongelmista huolimatta, kurssi saatiin kuitenkin päätökseen aikataulussa.

Ideoita kurssin toteutukseen sain viime kesänän käymältäni EdX kurssilta Systematic Program Design, jossa ohjelmointikielenä käytetiin myös Racket BSL:ää. Toteutin videotutoriaalit samaan tyyliin kuin tuolla kurssilla, demot itse koodaten ja esittelyvideot kameralle puhuen. Samoin harjoitustehtävät malliratkaisuineen toteutin samalla tavalla. Myös ensimmäisen viikon kuvatehtävä oli samanlainen kuin kuin EdX:n kurssilla, mutta seuraavat viikot toteutin eri tavalla. EdX käytti kurssin arviointikriteerinä monivalintatehtäviä, näitä ei Koodiaapinen MOOC:issa käytetty ollenkaan, sen sijaan Padlet-seinät ja toisille jakaminen oli isossa roolissa. EdX päättyi laajemman harjoitustyön koodaamiseen ja sen vertaisarviointiin, Koodiaapinen MOOC päättyi pedagogiseen "diplomityöhön".

Syksyn kurssia lähdettiin tekemään "beta" nimellä, koska ymmärsimme, että tyhjästä on äärimmäisen vaikea pystyttää mitään täydellistä ja virheetöntä. Pyysimme kurssilaisilta järjestelmällisesti viikkopalautteita (N=855) materiaalin jatkokehittämisen tueksi, tässä tiivistelmää niistä.

Taustatietoja

Tyypillisin Racket-kurssilainen oli 45-55-vuotias, vakituisessa työsuhteessa oleva, yläkoulun matemaattisten aiheiden (mafykeat) opettajanainen Uudeltamaalta. Vajaa puolet seurasi samalla myös Koodiaapisen muita linjoja (Scratch ja/tai ScratchJr) vähintään "jonkin verran".

Kurssimateriaalin teossa pyrittiin siihen, että kurssin voisi suorittaa käyttämällä opiskelemiseen noin 2h viikossa. Viikon opetusvideoiden kesto yritettiin pitää alle 30 min, varsinaisia pakollisia harjoitustehtäviä ei ollut, mutta niitä suositeltiin tehtäväksi n. 3 per viikko ennen varsinaisen ohjelmoitavan viikkoharjoituksen palautusta. Palautteen perusteella kurssilaiset käyttivät opiskeluun selvästi arvioitua enemmän aikaa viikossa. Hieman alle puolet kurssilaista käytti siihen aikaa 2-4h viikossa kun taas kolmasosa käytti siihen yli 4 tuntia.     

Viikko  1.

Ensimmäisen viikon tarkoitus oli tutustua Racket kieleen ja sen ohjelmointiympäristöön DrRacket:iin kuvien koodaamisen kautta. Laskennallisen ajattelun taitona tällä viikolla oli "ongelman jakaminen osiin" (kuvan jakaminen osiin).

Materiaali tuntui toimivalta ja porukka oli innostunutta. Padlet - seinälle kasaantui kokonaista 369 erilaista Racket:llä koodattua kuvaa (lippuja, logoja yms.)


Palaute teoriasta:
 • videot tekivät teoriasta selkeän, oli helppo kokeilla samalla kun seurasi videoita
 • hauskoja tehtäviä, sopivan haastavia
 • kuvien kautta pääsi hyvin perille Racketin syntaksista, toimisi oppilaillakin
 • aivan liikaa asioita ensimmäiselle viikolle
 • paljon käsitteitä, ne pitäisi selittää selkokielellä (ihminen joka ei ole koskaan ohjelmoinut kauhistuu) 
 • funktiot olisi hyvä kerätä yhteen paikkaan (joutui hakemaan paljon)
 • malliratkaisut olivat hyviä
 • Padlet oli hyvä lisä
 • dioihin enemmän esimerkkejä
 • hankalaa kun materiaalia oli monessa paikassa (monta välilehteä auki)
 • parempi materiaalin esittely alkuun (mikä on racket.koodiaapinen.fi, Eliademy jne.)
 • opettaja oletti oppilaiden tason olevan korkeampi 
 • vaikea löytää videolta jälkikäteen oikeaa kohtaa (dia-esityksiin tiivistelmä videoita)
 • pedagogiikkaa heti alkuun, "miten opettaisit oppilaille tämän"
Palaute tehtävistä:
 • oma kuvallinen aihe oli kiinnostava aloitus kurssille
 • hyvä että sai valita kuvan vaikeustason itse
 • harjoitukset olivat sopivan haastavia aloittelijalle, niiden vaikeustaso nousi sopivasti
 • harjoitustehtävät olivat sopivia yläkoulun aloitteleville oppilaille
 • tehtävät innostivat tutustumaan uuteen työkaluun
 • peruskuvat riittäisivät hyvin ensimmäiselle kerralle 
 • ilman harjoitustehtäviä olisi ollut mahdoton tehdä viikkotehtävää
 • en olisi oppinut ellen olis joutunut koodaamaan itse
Mitä opin:
 • voisin jo ensimmäisen viikon jälkeen suunnitella yksinkertaisia harjoituksia oppilaille
 • innostuin koodauksesta
 • opin, että koodaaminen on monimutkaista ja pikkutarkkaa hommaa
 • sain pienen käsityksen siitä miten laaja ohjelma DrRacket on verrattuna Scratch:iin
 • idea on yksinkertainen vaikka erilaisia funktioita tuntuu olevan loputon määrä
 • peilaamaan, kiertämään, ottamaan osia kuviosta, sijoittelemaan niitä haluamaani paikkoihin
 • opin hyviä koodauskäytänteitä (ei kirjoiteta turhaa koodia)
 • huomasin, että matematiikan ja Racketin funktiot ovat samankaltaisia 
 • Racket-koodaus tuntuu ihan oikealta koodaukselta (verrattuna Scratch:iin)
 • opin käyttämään Koodarin käsikirjaa ja luottamaan itseeni
 • funktionaalinen ohjelmointi on kivaa

Viikko 2.

Toisen viikon tavoite oli opetella funktion käsite, ja jatkaa ongelman jakamista osiin funktioiden kautta. Tällä viikolla tuli paljon asiaa: mikä on funktio, miten se suunnitellaan, määritellään ja  testataan. Kävimme läpi myös funktion suunnittelupohtaat menetelmän. Laskennallisen ajattelun taitona oli tällä viikolla abstraktio eli erikoistapausten muuttaminen yleiseksi ratkaisuksi muuttujien ja funktioiden avulla. Edelleen jaoimme ongelmaa osiin, nyt pienempiin funktioihin. Hyviä ohjelmointikäytänteitä edusti funktion suunnittelu (testitapausten ohjelmointi) ennen sen koodaamista.  

Tällä viikolla viikkotehtävän sai palautettua 211 kurssilaista. Padlet - seinälle piti palauttaa itse suunnittelemansa funktio tai kaksi. Palaute teoriasta:
 • check-expect:in käytön hyöty ei auennut, ei selitetty tarpeeksi, että se on funktion testausta
 • videon koodi pitäisi olla saatavilla myös tiedostona
 • stub:in käyttö ei valjennut, olisi hyvä esitellä paremmmin jokainen uusi asia joka kurssilla tulee
 • hyvä, että koodi alkaa "puhtaalta pöydältä" [videoissa]
 • teoriaosio kattava ja laaja
 • funktio oli helppo mutta check-expect vaikea
 • portaat hyvä juttu, funktion suunnitteluprosessi tuli selväksi, kiva että se oli esitetty sekä visuaalisesti että esimerkein
 • selkeämmät ohjeet milloin puolipiste, milloin välilyönti
 • string-append tuli ihan puskista, olisi hyvä että selitettäisiin miten merkkijonoja muokataan Racket:illä
 • matemaattispainotteiset esimerkit tuovat lisäpaineita
Palaute tehtävistä:
 • tätä voi hyvin käyttää 9.lk matikassa
 • pinta-alatehtävät ok, kuvatehtävät liian vaikeita 
 • onnistui kun rohkeni kysyä apua, verkkokurssilla haastavaa yrittää yksin
 • hyödyllisempi tehtävä kuin viikolla 1.
 • tehtävä jossa piti täydentää valmista koodia oli hyvä formaatti
 • kurssilaisten erilainen lähtötaso ja Padlet-seinälle jako kuohutti (ei kehdannut laittaa mitä tahansa)
 • vaikea keksiä funktiota josta olisi hyötyä
 • tällä viikolla olisi ollut parempi antaa valmiiksi määritelty tehtävä, huomio olisi kiinnittynyt oikeisiin asioihin 
 • kului paljon aikaa ymmärtää miten numeroista saadaan tekstiä
 • vaikea keksiä mitään koodattavaa kun ei ole if-lausetta
 • ilman kuvafunktioitakin tälle viikolle olisi ollut tarpeeksi asiaa
Mitä opin
 • opin tekemään funktioita ja kiinnittämään huomiota siihen, että nimeän funktiot ja muuttujat mielekkäästi
 • asian paloittelu loogisesti ei ole ihan helppoa
 • merkkijonojen käsittelyä Racket:issä 
 • opin tekemään yhden "monimutkaisen" funktion apufunktioiden avulla
 • ymmärsin lopulta funktion suunniteluportaat, stubin idean ja testauksen
 • monimutkaisten funktioiden omaksuminen vaatii paljon toistoa, tarkkuutta ja ohjelmointikielen hyvää ymmärtämistä
 • tällä hetkellä tuntuu, että Racket:illä saa tehtyä vaikka mitä

Viikko 3 ja 4 

Viikko 3 ja 4 sulautuivat yhteen aivan siitä syytä, että viikon 3 materiaalin tekeminen venyi liian pitkäksi enkä ehtinyt tehdä uusia tehtäviä viikolle 4. Tämä ei ollut ollenkaan huono asia, sillä moni kurssilainen piti siitä, että tehtävien tekemiseen oli varattu enemmän aikaa. Tavoite oli oppia tekemään haarautuvaa koodia, eli kävimme läpi totuusarvot, vertailuoperaattorit, predikaatit, Boolean operattorit (and, or, not) sekä ehto- ja valintalauseen. Lisäksi tuli vielä sovellukset, eli käyttäjän antaman syötteen käsittely, animaation pyörittäminen ja hiiren liikkeiden rekisteröinti. Ja kaiken kukkuraksi palautettava työ piti palauttaa WeSchemen kautta. Laskennallisen ajattelun teemana tällä viikolla oli algoritmit sekä logiikka.

Tällä viikolla tehtävän palautti Padlet-seinälle 151 kurssilaista.


Palaute teoriasta: 
 • esimerkit selkeitä, harjoitustehtävät vaikeita ja niitä oli paljon
 • paljon materiaalia, harmittaa kun ei ehdi käydä kaikkea
 • valmiit muokattavat koodit hyviä
 • hyvä, että aikaa 2 viikkoa
 • if ja cond esittiin hyvin, interaktiiviset ohjelmat vaikeita
 • liikaa asiaa, videoiden katselu puudutti
 • videot todella hyviä ja niitä oli helppo seurata
 • pikanäppäimistä ei ollut yhteenvetoa
 • sisäkkäiset if-lauseet jäivät käymättä
 • peliesimerkissä olisi voinut tehdä enemmän kysymyksiä, että olisi selvinnyt miten useamman kysymyksen pelin saa tehtyä
 • tuntuu liian haastavalta materiaalilta yläkoululaisille
 • hyvä idea muuttaa materiaalia ei-matikisteille sopivammaksi
 • tässä olisi voinut tulla jo silmukoita
Palaute tehtävistä:
 • ei ole aikaa olla luova, olisi parempi antaa selkeä tehtävä: "koodaa laskin, koodaa joulukuusi"
 • vaikea mutta valmiita ratkaisuja katsoessa tehtävä aukeni ja sitä voi jopa käyttää omassa työssä
 • tehtävät eivät olleet niin raskaita kun oli valmis pohja
 • jakaisin tämän kahdelle eri viikolle: sovellukset erikseen
 • ehdottomasti hyödylllinen, aion koodata oppilailleni pelin
 • ehto- ja valintalauseet ovat helpompia kuin funktio 
 • yllättävää kuinka paljon voi saada aikaan jo näin vähillä taidoilla
 • monet sisäkkäiset funktiokutsut aiheuttivat ongelmia (sulkuja puuttui)
 • sain apua keskustelupalstalta
 • hyvä ettei tarvitse tehdä kaikkia harjoituksia
Mitä opin:
 • ehtolauseita, käyttäjän antaman vastauksen lukemista
 • hakemaan ohjelmiin tiedostosta tallennettua materiaalia (kuvia)
 • tekemään oppilaille harjoitustehtävän
 • Racket on yllättävän monipuolinen kieli
 • löysin koodausinnostuksen uudelleen kun tajusin tehneeni pedagogisesti käyttökelpoisen sovelluksen, jota voin hyödyntää omien oppilaideni kanssa
 • opin, että tietokoneen kellon ja hiiren toiminta voidaan "liimata" koodiin
 • tekemään animaatioita Racket:illä
 • syötteen tarkistuksen ja syötteen käyttämisen osana ohjelmaa
 • oppilaan pitää koodauksen aikana saada joka kerta positiivisia kokemuksia
 • opin, että kannattaa kysyä muilta apua kun on pulassa 
 

Viikko 5. 

Viides viikko ei mennyt aivan suunnitelmien mukaan, koska neljännelle viikolle suunnittelemani rekursio (silmukat), jouduttiin pudottamaan pois ja hyppäsin suoraan Racket Turtle - kuvioiden piirtelyyn. Silmukat otin mukaan map, range ja foldl:n kautta, koska se tuntui  lyhyemmältä ja suoraviivaisemmalta tavalta tehdä monimutkaisempia Turtle kuvia. Tällä viikolla laitoimme myös aivot hieman narikkaan ja tehtävänä oli "leikkiä" koodilla, kokeilla mitä se tekee, kun muuttaa eri asioita.

Tämän viikon tehtävän, silmukan avulla piirretun kuvion, palautti Padlet-seinälle 144 kurssilaista.


Palaute teoriasta: 
 • Turtle oli todella selkeä, map/foldl ei oikein auennut
 • haluaisin skrollata videota, että näkisi mitä on koodattu
 • videoissa olisi voinut olla enemmänkin esimerkkejä
 • valmiit ratkaisumallit auttoivat eteenpäin
 • videot jäivät pinnallisiksi, ei selvinnyt mitä näillä voidaan tehdä
 • silmukan koodin teko oli vaikeaa enkä hahmottanut miten sitä voisi muuttaa haluamakseen
 • aloittelevana koodaajana mallikoodin muokkaaminen on helpompaa kuin tyhjältä pöydältä lähteminen
 • materiaalin opiskelujärjestys pitäisi ilmoittaa selvästi
Palaute tehtävästä:
 • tehtävät olivat innostavia, mukavaa että oli tällaista kokeilua
 • piirtämällä koodaaminen on aina PALJON mielenkiintoisempaa
 • nyt tuntuu siltä, että tätä mä luulinkin, että koodaus on (Turtlea vastaavia graafisia ohjelmia on tehty oppilaiden kanssa)
 • listojen käytöstä olisin kaivannut lisätietoa (miten listasta poimitaan tietty alkio ja miten listaan lisätään alkoita)
 • en ymmärtänyt milloin oma funktio tuotti kuvan ja milloin funktion
 • olisin oppinut enemmän, jos tehtävä olisi ollut sidotumpi
 • voisi vinkata että ympyrä on monikulmio, jossa on 360 kulmaa (tai 72 kulmaa)
Mitä opin
 • opin leikkimään Racket:illä
 • Turtle-kirjaston käyttöä ja silmukoiden tekoa
 • piirtämään hienoja kuvioita, epäkeskoja ja spiraaleja, listat, silmukat, käännökset, random, värivaihtelut...
 • en halua käyttää koodaamisen opetteluun 10 000 tuntia, jonka se opettelu näyttää minulta vaativan (minulla on elämä, koodarilla ei)
 • pääsin tutustumaan kilpikonnan ajatusmaailmaan
 • rekursiivisen toiston
 • opin Racket Turtlen tarjoamia mahdollisuuksia, tai ennemminkin sen, että siellä on mahdollisuuksia vaikka kuinka paljon, kunhan vaan pääsee hommaan sisälle
 • vaikeaa oli mutta koukuttavaa

Viikko 6. 

Viimeisellä viikolla ei tullut enää uusia ohjelmointiasioita vaan keskityimme pedagogiaan ja sen miettimiseen miten tätä kaikkea voisi hyödyntää opetuksessa. Materiaalina oli johdantovideo sekä Power Point -diat, tehtävänä tehdä teksti tai harjoitustehtävä ja jakaa sen pilvipalvelun kautta.

Tämän diplomityön palautti 137 kurssilaista. Yleistä pohdintaa OPS:ista, ohjelmoinnista sekä siitä miten ohjelmoinnin voi integroida opetukseen pohti noin 50 kurssilaista (A vaihtoehto), oman uuden Racket harjoitustehtävän laati noin 40 kurssilaista (B vaihtoehto) ja tuntisuunnitelman teki myös noin 40 kurssilaista (vaihtoehto C).

Palaute teoriasta:
 • oli hyvä, että kurssi loppui oman opetuksen suunnitteluun 
 • oli hyvä käydä läpi OPS
 • tarvitsisin selkeät ohjeet, että tee näin ja näin, en osaa opettaa hyviä ohjelmointikäytänteitä tai algoritmista ajattelua vain "hauskaa leikkimistä"
 • materiaalissa oli hyvä lista erilaisia pedagogisia malleja
 • OPS, koodaus ja koulu, ei auennut mikä yhteys näillä on
 • OPS:ia voisi käydä läpi myös alussa orientoivana
Palaute tehtävistä:
 • vaativa ja innostava tehtävä
 • tehtävä hyödyllinen ja sopivan vaikea, että jotain oppi, pääsi käyttämään teoriaa hyödyksi
 • tavallaan kaikkein vaikein, mutta myös hyödyllisin kaikessa "ärsyttävyydessään", oli pakko yrittää saada kaikki sirpaleinen tieto päässään jokinlaiseksi konkreettiseksi kokonaisuudeksi
 • suurin anti oli ehdottomasti se, että kurssilaisten suunnitelmat kertyvät valtavaksi ideapankiksi
 • nyt vasta ymmärrän viikkojen 2 ja 3 materiaalin tärkeyden, silloin se tuntui aika ylivoimaiselta ymmärtää
 • tuntui, että nyt ollaan asian ytimessä eli miettimässä miten oikeasti voisi edistää asian (tasogeometria) oppimista Racketin avulla, koodaus tuo varmasti mukavaa vaihtelua matematiikan tunneille ja toivottavasti auttaa ja innostaa myös oppimaan
 • teki hyvää pohtia ja vetää kulunutta kuutta viikkoa yhteen, opin varmaan koodaamisesta tällä viikolla eniten, vaikka en koodannut ollenkaan
Mitä opin:
 • koodauksen opettaminen tulee vaatimaan paljon aikaa ja harjoittelua, minusta tuntuu helpommalta soveltaa koodausta geometrian opetukseen
 • lähdin tälle kurssille, että saisin ideoita ohjelmoinnin opettamiseen ja kyllähän niitä sainkin
 • suunnittelemaan harjoitustehtävän matematiikan aihealueesta
 • luotan siihen, että selviän ensimmäisistä koodaustunneistani, kunhan pidän opetettavan asian riittävän yksinkertaisena
 • opin, että koodaus on käyttökelpoinen ja oikeasti liitettävissä osaksi opetusta, mutta aika paljon työtä suunnittelu vaatii, kiitoksena toivonmukaan motivoituneempia ja osaavampia oppilaita
 • Racket vaikuttaisi hyvältä ympäristöltä alkaa harjoittelemaan ohjelmoinnin perusteita ja algoritmista ajattelua

Kehittämiskohteita

Selvästi vaikein viikko (ajan käyttö mittarina) oli viikko 2. Viikon teema funktiot, käytiin perusteellisesti ja se saattoi olla hieman liikaa aloittelevalle ohjelmoijalle. Lisäksi avoin viikkotehtävänanto teki tehtävästä vaikeamman kuin oli tarkoitus. Myös lasku- ja kuvafunktioiden käsitteleminen saman viikon aikana lisäsi kompleksisuutta turhaan. Tämän viikon sisällöt tullaan jatkossa jakamaan useampaan osaan.

Toinen ongelmallinen viikko oli viikot 3 ja 4, joissa oli myös liikaa sisältöjä. Logiikka on vaikea aihepiiri ja lisäksi mukana oli monenlaisia sovelluksia, jotka toimivat eri logiikoilla (eri kirjastot). Tämänkin paketin sisällöt tullaan jatkossa hajauttamaan useammalle viikolle.

Tästä ensimmäisestä toteutuksesta ajanpuutteen vuoksi pudotettu rekursion käsittely otetaan mukaan keväällä, samoin listojen parempi käsittely.

Kaiken kaikkiaan kurssi tullaan siis jakamaan viiden viikon sijaan seitsemään (tai kahdeksaan) jaksoon. Sisällöt jaetaan myös niin, että joka viikko otetaan hieman lisää funktioita, logiikkaa, silmukoita sekä hyviä ohjelmointikäytänteitä. Myös tehtäviä yritetään ohjeistaa paremmin ja palautettavaa viikkotehtävää rajata niin, ettei aloittelija yritä tietämättään haukata liian isoa palaa, kuten syksyn kurssitoteutuksessa usein kävi.

Tästä toteutuksesta säilytetään hyväksi kehuttu jakaminen (Padlet, WeScheme) sekä matematiikan soveltaminen harjoituksissa. Myös materiaalin rakenne (videot, PowerPoint, harjoitustehtävät + malliratkaisut, viikkotehtävä ja diplomitehtävä) säilytetään. Uutena lisänä kokeillaan vertaispalautteen antamista jollakin viikolla.  

Yhteenveto

Kurssin suoritti 141 opettajaa, jotka lopussa pystyivät jopa kehittelemään omia ohjelmointiharjoitustehtäviä sekä suunnittelemaan ohjelmointiopintokokonaisuuksia oman oppiaineen sisältöihin liittyen. Tämä kertoo siitä, että kurssi tarjosi riittävät tiedot ja taidot ohjelmoinnista. Tämä tukee kokemustani siitä, että muutaman tunnin tai yhden päivän kestävät ohjelmointikoulutukset eivät anna riittävän tukevaa pohjaa toimia ohjelmoinnin opettajana, ainakaan kun kyseessä on lausekielinen ohjelmointi.

Kurssin loppukyselyn mukaan (N=42), yli puolet aikoo ottaa kurssilla oppimaansa käyttöön vuoden sisällä. Kyselyn mukaan (asteikolla 0-5) kurssi tarjosi menetelmiä ohjelmoinnin opettamiseen (4,14), lisäsi ohjelmoinnin opettamisessa tarvittavia tietoja (4,52) ja antoi konkreettisia vinkkejä omaan opetystyöhön (3,93). Lisäksi kyselyyn vastanneiden mukaan kurssilla käytetyt opetusmetelmät edistivät oppimista (4,29), MOOC-muotoinen koulutus soveltuu hyvin asian oppimiseen (4,4) ja se soveltuu hyvin täydennyskoulutukseen (4,45). Kaiken kaikkiaan kurssi vastasi suurinpiirtein  odotuksia (3,69).

 
Loppukyselyyn vastanneiden mukaan ohjelmointi voi lisäksi edistää matemaattisen ajattelun kehittymistä (4,19). Koodausta kouluun materiaali arvioitiin soveltuvaksi yläkoulun matematiikan opetukseen keskiarvolla (3,69).    

Kaiken kaikkiaan kurssi oli siis melko onnistunut, toki parannettavaakin siitä löytyy. Kurssia kehitellään eteenpäin kevään toteutuksessa ja olisin erittäin iloinen, jos Koodiaapinen MOOC:in Racket-osion kehittäjä- ja kouluttajakunta laajenisi, koska tällaisen kurssin vetäminen tuntuu tärkeältä työltä, mutta se ei voi pidemmän päälle jatkua vain yhden ihmisen voimin oman päivätyön ohessa. Kurssia voisi jatkokehittää niin, että se soveltuisi myös osaksi matematiikan opettajien perusopintoja.